مراقبت های دوران یائسگی با لیزر واژینال، درمان هورمونی و درمان مکمل